search
Đăng ký nhận khóa học miễn phí và bài viết hướng dẫn qua email
Cài đặt môi trường phát triển Ruby on Rails trên MacOS
Views : 2254 by Kevin Nguyen in Android

Giới thiệu

Bài viết này hướng dẫn các bước cài đặt môi trường phát triển Ruby on Rails trên hệ điều hành MacOS.

Ngoài giải pháp dùng Docker, chúng ta có thể cài đặt trực tiếp vào MacOS để phát triển ứng dụng Rails vì thông qua quá trình sử dụng cho thấy MacOS tương thích tốt với môi trường Linux khi triển khai sau này.

Cài đặt Xcode Command Line Tools

Đây là gói hệ thống để biên dịch các thư viện mã nguồn và cài đặt hệ thống, tuy nhiên ở thời điểm ban đầu chúng ta cần kiểm tra tính khả dụng bằng câu lệnh:

xcode-select -p

Nếu hiện ra kết quả dưới đây thì gói full đã cài đặt.

/Applications/Xcode.app/Contents/Developer

Nếu không có thì chúng ta sẽ cài bằng lệnh

xcode-select --install

Và sau đó kiểm tra lại thông qua trình biên dịch gcc.

gcc --version

Cài đặt Homebrew

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Và kiểm tra phiên bản

brew --version

brew tap homebrew/dupes

brew tap homebrew/versions

brew tap homebrew/php

brew tap homebrew/apache

brew update

Cài đặt Git

brew install git

git config --global user.name "You"
git config --global user.email "Email@domain.com"

Cài đặt RVM và Ruby

brew install gpg

gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB

rl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable

source /Users/kevin/.rvm/scripts/rvm

rvm install 2.4.2

rvm use 2.4.2

Chúng ta cũng có thể cài đặt lại hoặc gỡ một phiên bản Ruby

# rvm reinstall ruby-2.4.2

# rvm uninstall 2.4.2

ruby -v

echo "source $HOME/.rvm/scripts/rvm" >> ~/.bashrc

echo "source $HOME/.rvm/scripts/rvm" >> ~/.profile

Uninstall RVM

Nếu cần gỡ RVM chúng ta thực hiện như dưới đây.

rvm implode --force

Sau đó xóa các file và thư mục

rm -rf /usr/local/rvm
sudo rm /etc/profile.d/rvm.sh
sudo rm /etc/rvmrc
sudo rm ~/.rvmrc

Kiểm tra trong các file hệ thống sau có tham chiếu đến rvm, nếu có chúng ta sẽ comment.

sudo nano ~/.bashrc
sudo nano ~/.bash_profile
sudo nano ~/.profile
sudo nano ~/.zshrc
sudo nano ~/.zlogin
sudo nano /etc/profile

Cuối cùng restart hoặc logout để có hiệu lực.

Cài đặt Rails

Cài đặt phiên bản Rails mới nhất, xem phiên bản tại trang:

https://rubygems.org/search?query=rails

gem install rails

Hoặc cài đặt một phiên bản cụ thể.

gem install rails -v '5.1.4'

Kiểm tra kết quả

Đến đây chúng ta có thể kiểm tra kết quả cài đặt, tạo thử ứng dụng có tên blog.

rails new blog
cd blog
rails generate scaffold User name:string email:string
rails db:migrate
rails server

Truy cập để kiểm tra tại địa chỉ:

http://localhost:3000/users

Sau khi thử xong chúng ta dừng server bằng phím CTRL+C và xóa thư mục blog.

cd ..
rm -rf blog

Chúc thành công!

Discussions
You must login to comment.